Year: 2015

Proverbs is an important part of Yoruba language culture; it is a powerful speech machine that enriches the language. Hence, a Yoruba adage says, ‘Òwe l’ẹsin ọrọ; ọrọ l’ẹsin òwe, bi ọrọ bá sọnù òwe la fi nwa’. That is,…