Day: June 3, 2018

  Yorùbá:  Ẹni nwá orí ahun, tí nwá ẹsẹ̀ ahun, odi-n-di ahun ni yóò rà.   English:  He who is looking for the head of a tortoise, and also looking for the legs of a tortoise will better buy a…