Day: June 11, 2018

    Yorùbá:  Ẹni tó ni fìlà kò lóri, ẹni tó lóri kó ni fìlà.   English:  The person who has cap has no head, and the one who has head has no cap.   Usage:  It is used to…